Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Nunnebanan för virkestransporter


Nunnebanan karta1898 - 1902 utsattes stora delar av Kolmårdens skogar för ett förödande angrepp av larverna till barrskogsnunnan. Träden blev röda och stora skogspartier stod kala som om elden gått fram. Som mest var 900 man ute i skogarna för att ta död på larverna, men ingenting hjälpte. Men efter några år drabbades larverna av en sjukdom. Då hade 3000 ha skog skadats.

Nunnefjärilen är en spinnarfjäril med en vingbredd på ca 4 cm. Larven spinner trådar och förflyttar sig på det sättet mellan träden.

Det gällde att ta till vara så mycket som möjligt av den skadade skogen. Avverkningen hade startat redan i samband med bekämpningen och nu måste hela området kalhuggas.

Men det saknades tillräckligt med transportvägar i området. För att kunna ta till vara de stora mängderna timmer anlades en ca 2 mil lång järnväg från Virå i Sörmland till Sandvikens hamn. Bygget pågick 1901 till 1903 och under den tiden satte rallarna sin prägel på området, speciellt Sandviken

Persontrafiken blev också viktig för den färdigbyggda Nunnebanan, både reguljär trafik, söndagsutflykter och gratisåkning.

Rallare1914 byggdes en anslutning till Lövsjön för att transportera virke från sågverket vid Nöden. Timret hade då flottats från avverkningsplatserna runt Lövsjön. Denna järnvägslinje revs upp 1927 då man anlade körväg mellan Stavsjö och Nöden.

På 1920-talet minskade trafiken på Nunnebanan på grund av konkurrensen från landsvägarna. 1933 slutade all persontrafik och hela banan revs upp 1940.

Kvar finns det gamla stationshuset som nu är restaurang. Kvar finns också en väg som på vissa sträckor tillåter biltrafik, på andra lämpar sig bäst för promenad.

Öster om Nunnebanan, vid Erikslund, finns ett skogsreservat som ger en antydan om hur Kolmårdens vilda och svårforcerade urtidsskogar såg ut förr.


Nunnekriget var en dramatisk händelse i bygden och finns med i "Karr och Gråfjälls saga" i Selma Lagerlöfs bok "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".