Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Torp under Timmergata


Timmergata var ett stort hemman med vidsträckta marker. Redan på 1600-talet hade man etablerat många torp. Från 1700-talet och framåt inrättades allt fler torp där torparna ofta fick ta hand om nyuppodlade områden. Några av dessa torp låg i nuvarande Kopparbo men flertalet låg närmare centrala Timmergata.

Timmergata avvecklade sina torp i slutet av 1800-talet då delar av marken hyrdes ut till sommargäster. Hela Kopparbo arrenderades av Lars Johan Pettersson på Lövsgata. Under 1900-talet fick marken köpas av den sommergäst eller arbetare som arrenderat den.

De uppräknade torpen syns i kartorna. De finns dessutom omnämnda i kyrkans husförhörsböcker.

Se också Torp och torpare i Kopparbo


2007 Strandtorpet
Strandtorpet


Torp 1700 1870 byggnad kvar
Stora Lövsgata X X X
Lilla Lövsgata  X    
Koppartorpet  X    
Stora Kopparbo    X X
Lilla Kopparbo    X X
Karlslund    X X
Hultstugan    X  
Backlund    X  
Svenssund    X  
Norrtorpet X X X
Sadelmakartorpet X X  
Grindtorpet X X  
Britalund   X X
Tysktorp   X  
Andershag   X  
Tomelund   X  
Strandtorpet X X X
Änglund   X X
Kalvholmen   X  

Om det i tabellen anges "byggnad kvar" betyder det inte att originalhuset finns kvar utan endast att grunden från 1870 fortfarande används. Den byggnad som är mest genuin är Norrtorpet.


Förpantning

På 1800-talet användes uttrycket "förpantning" istället för "hyra" eller "arrendera".


2014 Englund
Änglund
2007 Norrtorp
Norrtorp