Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Gamla Krokek


Namnet Krokek härstammar från den ek som från början utgjorde gränsmärke.

Krokek var ursprungligen ett kloster på gränsen mellan Svealand och Götaland. Det byggdes under Magnus Ladulås' tid och ingick i det system av värdshus för resande som stadgades på den tiden. Det låg längs den gamla Eriksgatan och erbjöd en efterlängtad fristad i den illa beryktade kolmårdsskogen.

Vid reformationen upphörde klostret och i dess ställe byggdes ett mindre kapell som mot slutet av 1500-talet ersattes av en centralkyrka kallad Gunillakyrkan.

Servicen åt de vägfarande måste ordnas på annat sätt så det byggdes ett separat värdshus på andra sidan vägen. Vägen upprustades sedan under Gustv II Adolfs tid och resandeströmmen ökade.

I värdshuset fanns servering och övernattningsrum, stallar och beten för hästarna, regelbundna skjutsar för resande utan egna fordon m m. Värdshuset utvecklades genom åren och Krokeks Gästgivargård blev en av Östergötlands största gästgiverier. Ännu i slutet av 1800-talet hände det att gästgivargården var fullbelagd flera nätter i sträck.

Den fallfärdiga Gunillakyrkan revs 1747 och ersattes av en större stenkyrka uppkallad efter Fredrik I.

När nya vägar byggdes under 1800-talet och järnvägen tog över en stor del av trafiken så förföll gästgivargården. Krokeks bebyggelse koncentrerades alltmer kring Svinsjön och hamnen vid Sandviken.

Gamla Krokek var ändå bygdens centrum ända in på slutet av 1800-talet. Krokeks första skola inrättades här 1847.

Kopparbo-borna hade en lång och besvärlig väg till Gamla Krokek. Den gick genom skogen, via Mörkhult och Majstorp, ca 6 km på en smal och slingrig väg. Från Gamla Krokek kunde man sedan fortsätta mot Norrköping eller Stockholm.

När Kung Fredriks kyrka brann 1889 ersattes den av en ny kyrka närmare Sandviken. Gamla Krokek förlorade sin betydelse och Kopparbo-borna fick närmare till kyrkan.

En gäst skrev om nykterhetstillståndet:
"På Krokek såg jag hur brännvinet, menighetens fägnad och fördärv, gett sin påverkan. Man har hållit ett s k vedåke och så förplägat sig, att de fjolliga bönderna med sina krokiga steg och dåraktiga prat, just uppväckte medömkan hos mig. En spelman satt i en vrå med halvsovande ögon och gned på en fiol. Sällskapet tycktes mig snarare behöva sova än dansa."

Där gamla Stockholmsvägen passerar landskapsgränsen finns två ståtliga gränsstenar med likalydande inskriptioner
"Östergötland tager sin begynnelse vid thenna beck och är thenna steen anno 1684 opprättat af tåvarande landshöfdingen Axel Stålarm".


Langa langan
I Gamla Krokek fanns förr en gästgivargård för resande till och från Stockholm. Kvar finns delar av den gamla gårdsplanen samt den s k Långa Längan, byggd 1747, som tjänstgjort som stall och utskänkningslokal.


Sergel
Tobias Sergels teckning ger en antydan om moralen i gamla tiders värdshus.
Granssten
Gränsstenarna flyttades i slutet av 1800-talet till Skansen men kom tillbaka 1927 när den gamla vägen flyttades lite närmare kyrkoruinen.