Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Kopparbos omgivningar åt norr


Norr om Kopparbo ligger de mörka Kolmårdenskogarna.

Där finns många intressanta platser att besöka.

Vad man kanske inte tänker på är att Kolmården sluttar brant mot Bråviken men sedan är det en svag lutning mot norr. Så vattendelaren ligger strax norr om Kopparbo. Lövsjön avvattnas t.ex. åt norr och vattnet flyter så småningom ut i Mälaren.


Langa langan
I Gamla Krokek fanns förr en viktig gästgivar ård för resande till och från Stockholm. Kvar av denna finns delar av den gamla gårdsplanen samt den s k Långa Längan, byggd 1747, som tjänstgjort som stall och utskänkningslokal. Längan ägs numera av Krokeks hembygdsförening


Förklaring till namnet Kolmården

Bestämningsleden innehåller vårt vanliga kol. Här betecknar det antagligen att något är mörkt eller svart som kol. Huvudleden innehåller det fornsvenska mardher "skog". Namnet betyder antagligen "den kolmörka eller den svartbrända skogen.

Det finns åtskilliga beskrivningar av resor i Kolmården i äldre tid. I dessa beskrivs alltid skogen som en mörk och farofylld passage, där rövare o fredlösa hade sitt tillhåll. År 1797 rapporterades dock att "Kolmårdens fordom så förfärande skogstrakter blifwa årligen ljufligare och på många ställen förnöja ögat med uppodlade stycken och lugna boningar."


Förklaring till namnet Krokek

Namnet syftar på en ek som tjänade som rågångsmärke i gränsen mellan Södermanland och Östergötland. I medeltida urkunder är det klostret som avses. Det har långt senare givit orten sitt namn. Området kring Svinsjön har varit Krokeksbygdens kärna och här har de större bebyggelserna samlats, enligt jordeböckerna från mitten av 1500-talet.


Jungfrustenen
Jungfrukällen