Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Om hemsidan

Referenser


Text och bilder har hämtats från många olika källor och bearbetats för att passa i sitt sammanhang. En stor del kommer från nedanstående referenser:

Tidningsartiklar

Nils Karlsson, barnfödd på Bäckängen, har ställt en mängd tidningsurklipp till förfogande. Dessa kommer från Norrköpings Tidningar och Östergötlands Dagblad och har sparats av Nils och hans far Georg.

Den mest omfattande artikeln är från 1944: "Kopparbo - fiskeplats och populär sommarort"

Några tidningsartiklar har också hämtats från Riksarkivets inskannade gamla tidningar. Några kommer också från de senaste årens upplagor av lokaltidningarna.


Kyrkböcker och husförhörsprotokoll

Lars Gustafsson, barnfödd på Råbäck, har forskat i församlingsböcker och husförhörsprotokoll från 1600-talet fram till 1930. Där återfinns fastigheter med fastboende befolkning. Det är en mycket intressant kartläggning av alla de människor som bott i Kopparbo men på hemsidorna redovisas bara en liten del av det omfattande materialet. Dessutom finns sommarstugornas ägare noterade i kyrkböckerna fram till ca 1920.

Tyvärr finns det, utöver namn och årtal, inte så mycket intressanta noteringar i husförhören. Det är mest nedsättande kommentarer som "svag till förståndet", "idiot", "läser dåligt", "straffad för tjuvnad" etc. Utöver detta finns det en notering om att två män, torparna i Stora och Lilla Kopparbo, drunknade 1831 "vid lastning av båt som skulle till (Stockholm?)".


Vägföreningens dokument

Många av uppgifterna från 1935 till våra dagar har hämtats från vägföreningens årsberättelser och protokoll.


Plandokument

Kartor och beskrivningar finns hämtade från den nu gällande detaljplanen för Kopparbo.


Kartor

är tagna ur referensskrifterna samt ur broschyrer för Norrköpings kommun. Andra kartor som använts är bl.a.:
Timmergata 1695 (Lantmäteriets avmätningskarta)
Häradskartan 1870 (Lantmäteriet)
Löfsgata 1898 (Lantmäteriets avsöndringskarta)
Fritidskartan Lövsjön 1985 utgiven av Krokeks OK
Tiomila-kartan 2004 utgiven av Krokeks OK
Lantmäteriets terrängkarta 2000.


Sveriges bebyggelse - Östergötland, del IX

Detta är ett mycket ambitiöst verk som har bilder på alla hus där man 1950 bodde året runt. Verket anger också namn och yrke på ägarfamiljen samt byggnadsår, taxeringsvärde etc. Del IX, som bl a omfattar Kopparbo, trycktes 1952. Men flera av de äldre husen saknas eftersom de då hade övergått till att vara sommarboställen.


Kolmården - del I och II

Hembygdsbok för Kolmårdens kommun med uppsatser i skilda ämnen. Utgiven 1965-1966.


Marmorbruket på Kolmården

Utgiven av Nya Marmorbruks AB - 1951


Kolmårdens marmor under 300 år

Utgiven av Norrköpings kommun och Kolmårdens Djurpark - 1990


Timmergata AB

Maskinteknisk Årsskrift 2006, utgiven av Maskinhistoriska Föreningen (www.welcome.to/mhsf).


Nunnebanan

Utgiven av Krokeks Hembygdsförening och Östra Södermanlands Järnväg - 1978.


Sörmlandsleden

Utgiven av Föreningen Sörmlandsleden med ändringar 1999.


Vägvisare till naturen i Norrköping

Utgiven av Norrköpings Kommun 1993.


Övriga foton, berättelser och noteringar

har samlats in från ett stort antal personer med anknytning till Kopparbo. Många nytagna foton är direkt avsedda för hemsidorna.