Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vägföreningen

Nuvarande vägföreningens historia


Större händelser med vägarna

Föreningen ansvarar för nästan alla vägar inom området från länsväg 902 (Kvarsebovägen) till Kopparbovägen 45 (Fridhem ligger utanför ansvaret). Dessutom ingår ett antal gångvägar.

När djurparken startade lade bolaget beslag på första delen av Vägföreningens väg vilket blev inledningen till flera års hetsiga diskussioner vilka avklingade först 1967.

Man tvistade från 1964 till 1971 om hur Bäckängsvägen skulle passera Bäckängen, vilka som skulle få använda vägen ner mot sjön och hur vändplanen skulle se ut.

På ett extra årsmöte i maj 1982 diskuterades bl.a. vägbelysning. Tydligen beslutade man att inte planera för belysning eftersom två medlemmar begärde att få sätta upp sådan på egen bekostnad.

På 1980-talet hade man återkommande problem med snöröjning och sönderkörda staket. Lantbrevbäraren klagade på vinterväghållningen och posten hotade att ställa in turen. Länsstyrelsen ålade föreningen att ordna snöröjning till alla fastigheter med vinterboende.

Efter många års beslutsvånda asfalterades vägarna i början av 1990-talet.

Kopparbos utfartsväg förbi Tropicariet till den allmänna vägen har blivit alltmer belastad av trafik från Vildmarkshotellet och Djurparken. Dessutom vistas där en mängd fotgängare. Utredning pågår om att bygga en helt ny utfart. Framtiden får utvisa när detta inträffar


Servitutsinnehavare

Tillgången till stranden är ett åter-kommande diskussionsämne. Föreningen tog på sig uppgiften att fördela båtplatser på den mark som då tillhörde Tåby Sockenallmänning. Båtplats kan hyras av person som äger fastighet men när fastigheten säljs så följer inte båtplatsen automatiskt med.

Servitutsinnehavare som hade staket vid stranden ålades av myndigheterna att ta bort dessa.


Badbrygga

I början av 1990-talet beslutade man om att anlägga en badstrand med gemensam badbrygga och parkeringsplats. Men i vägen för dessa planer låg en bastu tillhörande fastigheten Kopparbovägen 31. Det blev en kamp men till slut flyttades bastun.

Badbryggan kräver löpande underhåll. Dessutom anlades 2006 ett stort soldäck på stranden.

Bryggan reparerades 2013.


Föreningen äger mycket mark

Vägmarken och de allmänna grönområdena öster om bäcken köptes av föreningen år 2001. Se karta.

Det är inte bara vägarna som kräver underhåll. Grönområden och skogspartier måste tuktas. En omfattande skogsgallring genomfördes 2007.


Centralt VA-system under vägarna

Under årtionden har det varit diskussion om ett centralt VA-system, men det återkommande beskedet från Norrköpings kommun var att ett sådant kan komma tidigast om ca 5 år.

Under dessa år var det alltfler fastighetsägare som grävde ner egna septitankar. Men när den kommunala verksamheten tagits över av Sydkraft kom plötsligt år 2001 beskedet att området skulle få centralt VA-system omgående. Men det blev inte klart förrän 2005 och då hade ansvaret gått tillbaka till Norrköpings Kommun.

En ny detaljplan fastställdes 2004. Den gav ökad byggrätt för fastigheterna men i övrigt infördes inga större ändringar.


Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnaderna för vägarna har ofta varit uppe till debatt. Från början användes taxeringsvärdena som bas för kostnadsfördelningen. Men från 1998 gäller en fördelning där åretruntboende betalar 50% mera än sommarboende.


Föreningen startade 1962

1961 genomfördes en vägförrättning och alla fastighetsägare ålades att genom en vägsamfällighet underhålla de gemensamma vägarna. Den gamla vägföreningen upphörde.