*Uppdaterad 2017-04-23 -> Nyheter

  • 1

    Vägföreningen

Vägföreningen


Rollfördelning

Årsmötet 2013 beslöt att protokollet skulle påminna om den rollfördelning som gäller mellan förening och medlemmar.

Dessa delar av protokollet återges nedan.


Följande rollfördelning och rekommendationer gäller:

Ansvar för vägarna:

Våra vägar har begränsad hållbarhet. Den som med egna eller inköpta tunga transporter eller vårdslös körning skadar vägen är ersättningsskyldig.

Vägavsnitt som är klassade som gångvägar (samt grönområden) tål mycket lite belastning, där accepteras endast personbil med lätt släpkärra.

Vid tjällossning är vägarna speciellt känsliga och då skall man undvika alla tunga transporter.

Kontakta alltid styrelsen eller Vägfogden om osäkerhet råder. Det är alltid föraren av fordonet som har ansvaret att ta reda på om vägen håller vid körning på Enskild Väg, inte väghållaren.

Parkering får inte ske över de igenlagda dikena, belastning innebär att dräneringen trycks ihop och blir förstörd, något som medför stora kostnader för att åtgärda.

Om man av någon anledning begär extra plogning, för någon enskild viktig transport, kommer kostnaden för plogningen belasta beställaren.


Ansvar tör diken och vägrenar:

Det förutsätts att alla fastighetsägare sköter området mellan sin egen tomt och vägbanan.


Ansvar för grönområden

Den som har båtplats ska hålla sitt område städat och klippt.

Större områden sköter föreningen genom att uppmuntra personer att göra regelbundna insatser. För detta kan man använda redskap och bensin som finns i redskapsboden efter kontakt med Skogvaktaren.

Om de närmaste grannarna och Föreningen är överens får man efter styrelsens godkännande ta ner skymmande träd och behålla veden om man transporterar bort riset. Vid tveksamhet måste alltid föreningens skogvaktare kontaktas. Större insatser köper föreningen från entreprenör.

Det är inte tillåtet att lägga eget trädgårdsavfall på föreningens mark. Grenar och ris får läggas på planerade eldhögar under tid som styrelsen meddelar. Alla annan eldning på föreningens mark är förbjuden.

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss