Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vägföreningen

Vägföreningen

Följande rollfördelning och rekommendationer gäller:

Medlemmar i Kopparbo Vägförening ansvarar gemensamt för skötsel av såväl vägar som grönområden inom Kopparbo. Vid den årliga stämman utses medlemmar att ingå i föreningens styrelse. Styrelsens uppgift är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelseledamot ska alltid agera opartiskt utan hänsyn till egna personliga intressen. Styrelseledamot och annan medlem bör alltid möta varandra med respekt. Eventuella frågor eller synpunkter från medlem till styrelsen ställs via e-post till sekreteraren i föreningen eller genom skriftligt meddelande i föreningens brevlåda. Om möjligt lämnas svar omgående alternativt efter närmast kommande styrelsemöte.

Ansvar för vägarna:

Vägarna har begränsad hållbarhet. Den som med egna eller inköpta tunga transporter, alternativt vårdslös körning, skadar vägen är ersättningsskyldig.

Vägavsnitt som klassas som gångväg samt grönområden tål mycket liten belastning. Där accepteras endast personbil med lätt släpkärra.

Vid tjällossning är vägarna speciellt känsliga och då ska tunga transporter undvikas.

Det är alltid föraren av fordonet inte väghållaren, som har ansvar för eventuella skador på vägen.

Parkering får inte ske i igenlagda diken. Belastningen innebär att dräneringen trycks ihop och förstörs, vilket är mycket kostsamt att åtgärda.

Om man begär extra plogning, för någon enskilt viktig transport, får beställning och kostnad för plogningen ordnas av beställaren.


Varje fastighetsägare ansvarar för att träd, buskar och häckar beskärs så att de inte utgör risk för trafikolycka eller hindrar framkomlighet.

Ansvar för diken och vägrenar:

Området mellan enskild fastighet och väg sköts av fastighetsägaren.

Ansvar för grönområden:

Den som hyr båtplats ansvarar för att det hyrda området städas och klipps.

Större områden sköts av medlemmarna gemensamt på städdagar men även vid andra tillfällen om behov uppstår. Redskap som finns i förrådsboden kan användas.

Om de närmaste grannarna är överens kan man efter kontakt med styrelsen få ta ner skrymmande träd vid fastigheten. Allt ris ska dock bortforslas. Större insatser köps av föreningen från entreprenör.

Eget trädgårdsavfall får inte läggas på föreningens mark. Det är heller inte tillåtet att elda på föreningens mark.