Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Kopparbos historia


Epok 4 - Från arbetsplats till fritidsområde

Från 1920 började den bofasta befolkningen att minska. 1932 såldes gården Lövsgata samt resten av marken till Sigvard Lundberg i Timmergata. Denne avstyckade och sålde ytterligare några obebyggda fastigheter. Båttrafiken började minska på 1930-talet. 1947 slutade trafiken helt. Fisketransporterna övertogs av lastbil som kom och hämtade vid bryggan.

Fisket var fortfarande på 1950-talet betydande. Det fanns mer än 10 personer i Kopparbo som titulerade sig fiskare. Men dyra transporter, minskad tillgång och högre industrilöner medförde att det blev allt svårare att livnära sig som fiskare. Det småskaliga fisket blev utkonkurrerat av industrifisket.

Arbetstillfällena kring Kopparbo minskade. Förutom att fisket blev sämre så minskade verksamheten vid sågverk, tegelbruk och marmorindustrin. Alltfler hus användes bara på sommaren.

Jordbruket lades ner ca 1950. 1952 sålde Sigvard Lundberg marken till Tåby sockenallmänning. Tåby planerade för exploatering och genom byggnadsplanen 1958 klassades Kopparbo som fritidsområde.

Byggnadsplanen anvisade 25 nya fastigheter kring Lövsgataängen, 4 nya fastigheter vid Karlslundsängen och 7 nya fastigheter kring Bäckängen. 1961 genomfördes en ny vägförrättning och alla fastighetsägare ålades att genom den nya vägföreningen sköta de gemensamma vägarna. De nya fastigheterna kring Lövsgataängen avstyckades och bebyggdes huvudsakligen mellan 1960 och 1970.

1975 avstyckades Lövsgatas mangårdsbyggnad, några nya fastigheter i närheten samt 4 fastigheter runt Karlslundsängen. De nya obebyggda fastigheterna bebyggdes omkring 1977.

1970 vara bara 7 hus bebodda året runt och antalet permanentboende hade minskat till ca 20 personer, det minsta antalet sedan 1700-talet.

Affären hade flyttat till stora landsvägen redan 1959 och tvingades att upphöra 1969 trots alla nya fritidshus.


1960c Nybyggare630
Nybyggare på Lövsgataängen. Foto 1959 från Bäckängssidan. I bakgrunden Johannelund till vänster och Konsum till höger.


Fiskare
Ett fiskelag från 1940-talet. Arbetssamt och kallt men givande fiske.