Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Kopparbos historia


Epok 3 - Kopparbo blir Kopparbo

Fram till slutet av 1800-talet var namnet Kopparbo förmodligen endast knutet till de två torp som låg längst bort vid stranden. Torpen gav även namnet till den sommarvilla som uppfördes kring 1885.

Stamfastigheten kallades för Lövsgata så det skulle varit mera naturligt att hela området kallades för detta. Men Lövsgata är ett vanligt namn i trakten så risken för förväxling hindrade att namnet etablerades.

När ångbåtsbryggan byggdes nedanför sommarvillan Kopparbo, så blev det naturligt att även bryggan fick detta namn. När dessutom posten skickades till affären i Kopparbo blev det ännu mer naturligt att alla fastigheter som fick post via affären antogs ligga i Kopparbo. Kanske ansågs även husen vid Kvarsebovägen ligga i Kopparbo.

Kring 1910 började husägarna friköpa sin mark. När L.J. Pettersson dog 1920 styckade sterbhuset av och sålde nästan all den mark som var bebyggd.

När sommarvillorna etablerades ställdes högre krav på den lokala vägen från allmänna vägen. Den förbättrades succesivt. Den rätades och breddades på några ställen. Träbron över bäcken ersattes av en vägbank. Kreatursgrindarna togs bort. 1935 startade en vägförening för att sköta vägen från allmänna vägen ner till bryggan och de sista husen utefter stranden.

Man kunde ringa från affären vid Lövsgata gård redan kring 1915. Kopparbo elektrifierades 1940.

I Nordisk Familjebok 1924 finns Kopparbo bara som namn på den fyr som då fanns på Fyrudden. Något samhälle Kopparbo fanns emellertid inte medtaget i Nordisk Familjebok.

Ursprunget till själva namnet Kopparbo är oklart. Förledet koppar kan syfta på metallen eftersom malmbrytning har förekommit i närheten. Men det kan även syfta på yrkesbeteckningen koppare `åderlåtare, fältskär´. Efterleden -bo `bostad, gård´ är ofta en förkortning av -boda och det fornsvenska bodh ´förvaringsbod, för tillfällig vistelse uppförd bod eller koja´.


1953 Bryggan
Kopparbo brygga i början av 1950-talet. Förhoppningsfulla ortsbor skall på utfärd.