Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Historien om en dalgång


1 - Det började med Koppartorpet

Kolmårdsplatån ligger ungefär 60 m över Bråviken. Berget sluttar brant ner mot vattenytan vilket gör det svårt att komma ner till vattnet. På några ställen har berget eroderats till dalgångar och är inte lika brant. Dalgångarna sluttar mot söder och har länge lockat till sig människor. Sluttningen ger förutsättningar för bördig växtlighet och från stranden kan man komma ut på vattnet och hämta fisk och fågel.

Kopparbo består av två dalsänkor. Den västra är genombruten av en bäckravin med svag sluttning på båda sidor (Bäckängen och Lövsgataängen). Den östra dalgången har endast några mindre bäckfåror men avslutas å andra sidan av ett större strandparti, kallat Klumpviken. Idag går Klumpstugestigen ner genom dalgången.

Historien om denna östra dalgång och dess människor följer här.


Dalgången lär ha saknat fast bebyggelse fram till 1600-talet. Man började då frakta ner malm till stranden.

Här etablerades Koppartorpet, senare kallat Kopparbo. I gamla husförhörsprotokoll hittar man torpet första gången 1742. Det låg antagligen längst bort utefter stranden, vid nuvarande Kopparbovägen 48.

Från 1812 finns det husförhörsprotokoll från Lilla Kopparbo, där ett av husen kallades Klumpstugan. Delar av detta hus finns fortfarande kvar som Klumpstugestigen 23

De första torparna bröt mark och rullade ner sten till stranden. Den tidigare skogen blev till öppna marker. Vid stranden hade man enkla bryggor som togs upp innan isen kom.

På 1800-talet fanns det fler hus än Klumpstugan. Men de andra husen är borta. Näst äldsta bevarade huset är byggt kring 1875 och är nu en del av Klumpstugevägen 16. Det kallades förr för Eriksdal.

Utöver bostadshusen fanns det åtskilliga uthus i dalgången. Mitt för Eriksdal fanns lada och svinhus. På somrarna gick korna i skogen norr om Kopparbo.2002 RainbowWorrier
Såg de första torparna den här utsikten? Norrköping var en viktig sjöstad.

1975 Klumpstugev 16o19
Röda huset i bakgrunden är ursprungliga Eriksdal, delvis skymd av den villa som byggdes för sommargäster ca 1897. Foto 1975.


2001 Klumpstuguv23
Vänstra delen av huset var den gamla Klumpstugan som ingick i torpet "Lilla Kopparbo". Foto 2001.


Stenåldern

Den tidigaste historien är naturligtvis omöjlig att berätta. Men på stenåldern, för ca 6000 år sedan gick vattenlinjen ungefär 25 meter högre upp än idag. Dalgången bestod då bara av en plan vid Berga (Klumpstugevägen 12-15). Mot vattnet var det en vik med strand vid Klumpstugevägen 16.   

Det är troligt att det fanns bosättningar vid den gamla stranden eftersom området borde haft gott om fisk och fågel. Rester av stenåldersredskap har inte rapporterats här men på Bäckängen har man hittat yxor.

Sedan har landet höjts och stiger nu med 25 cm per 100 år. Men kanske klimatförändringarna gör att vattenytan stiger fortare....