Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Ortnamnsförklaringar


Krokek

Namnet syftar på en ek som tjänade som rågångsmärke i gränsen mellan Södermanland och Östergötland. I medeltida urkunder är det klostret som avses. Det har långt senare givit orten sitt namn. Området kring Svinsjön har varit Krokeksbygdens kärna och här har de större bebyggelserna samlats, enligt jordeböckerna från mitten av 1500-talet.


Timmergata

Har fått sitt namn av den väg där man forslade ner timmer från allmänningsskogarna till Bråviken.


Lövsgata

Gården har troligen fått sitt namn av den körväg som har funnits där åtminstone sedan slutet av 1600-talet. Ordet löv- kan syfta på den gröna och lummiga dal som vägen löpte igenom ned mot Bråviken. Många namn på Löv- berättar om att det där har förekommit lövtäkt. Man använde löv och sly som foder till djuren, främst får och getter men under magrare år även till kor och hästar.


Kopparbo

Har nog från början betecknat en enskild fastighet. Förleden koppar kan syfta på metallen, och då malmbrytning har förekommit i närheten ligger det nära till hands. Men den kan även syfta på yrkesbeteckningen koppare `åderlåtare, fältskär´. Efterleden -bo `bostad, gård´ är ofta en förkortning av -boda och det fornsvenska bodh ´förvaringsbod, för tillfällig vistelse uppförd bod eller koja´.


Fjuk

Ordet fjuk betyder "krinflygande, lätta ämnen, yrväder" o.dyl. och är släkt med dialekternas fjuka eller flyka "blåsa, yra" (särskilt om snö). Ortnamnet förekommer på flera håll och betecknar blåsiga platser bl.a en klippö i Vättern.

Namnet är gammalt, men då fjuk på Kolmården tycks vara en relativt ung bebyggelse kan den ha fått sitt namn av gården Fjuk i Konungsunds socken, som även omfattade den norra sidan av Bråviken. (Fjuk är numera Djurparkens karantän och det gamla bostadshuset syns från vägen)
Kolmården

Bestämningsleden innehåller vårt vanliga kol. Här betecknar det antagligen att något är mörkt eller svart som kol. Huvudleden innehåller det fornsvenska mardher "skog". Namnet betyder antagligen "den kolmörka eller den svartbrända skogen.

Det finns åtskilliga beskrivningar av resor i Kolmården i äldre tid. I dessa beskrivs alltid skogen som en mörk och farofylld passage, där rövare o fredlösa hade sitt tillhåll. År 1797 rapporterades dock att "Kolmårdens fordom så förfärande skogstrakter blifwa årligen ljufligare och på många ställen förnöja ögat med uppodlade stycken och lugna boningar."


Bråviken

Förleden Brå- skulle kunna vara antingen ett adjektiv brå med betydelsen `brant´ eller ett substantiv, fornsvenska bra `kant, rand, ögonbryn´ o. dyl. Enligt ett annat förslag skulle förleden vara ett adjektiv, det äldre brar med betydelsen glänsande. Det fornsvenska viknamnet skulle då vara `den glänsande´, blänkande, dvs den vik som är så lungn och stilla eller så ljus och öppen, att den glänser och blänker.

Men detta borde nog syfta på vikens inre delar, då Bråviken är känd bland sjöfarare för sina besvärliga kastvindar från norr. En förklaring till vikens vackra namn `den glänsande´skulle då kunna vara att namnet tillkommit för att beveka viken att visa sig från sin bästa sida, i så fall är namnet ett s.k. noanamn.

Man kan jämföra med beteckningar som gullfot o.d. på större rovdjur som varg och björn i äldre tid, använda i tanke att göra dem vänligt stämda och inte utmana i onödan. Som den gamla ramsan lyder:
Kallar du mig varg, då blir jag dig arg,
kallar du mig gull, då blir jag dig hull.