*Uppdaterad 2017-04-23 -> Nyheter

  • 1

    Händelser

2016 Berg- och dalbana utan bygglov


Berga (Klumpstugev 13)

Berga (Klumpstugev 13)

Bäckängen (Bäckängsv 2)

Bäckängen (Bäckängsv 2)

Råbäck (Kopparbov 11)

Råbäck (Kopparbov 11)

Eriksborg (Järngruvev 8)

Eriksborg (Järngruvev 8)

Stora Kopparbos senare utbyggnad har en helt annan mall

Stora Kopparbos senare utbyggnad har en helt annan mall

Artikel i NT 20 juli 2005

Artikel i NT 20 juli 2005

NT 21 juli

NT 21 juli

NT 25 juli

NT 25 juli

Ändringar 16-11-121. Snabbt bygglov

2014 sökte Djurparken bygglov för en Nöjespark med en Berg- och dalbana som skulle synas långt över trädtopparna, 130 m över Bråviken och öppnas 2016.

Bygg- och miljökontoret i Norrköping var utsatta för press att ge ett snabbt godkännande. De beviljade bygglov utan att ta hänsyn till några remissyttranden, varken från närboende eller statliga myndigheter.


2. Länsstyrelsen krävde detaljplan

Den summariska bygglovsprocessen medförde att det blev många överklaganden till Länsstyrelsen från boende i Kopparbo, Marmorbruket och Gruvstugan.

I februari 2015 fattade Länsstyrelsen beslut om att bygglovet skulle upphävas. Länsstyrelsen krävde att en detaljplan måste upprättas innan något bygglov får sökas.


3. Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut

Djurparken överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

I juni 2015 upphävdes Länsstyrelsens beslut om detaljplan och ärendet återremitterades till Länsstyrelsen. Motsvarande prövning skulle istället ske för varje bygglov.


4. Mark- och miljööverdomstolen krävde detaljplan

I november 2015 togs ärendet upp i högsta instans efter överklagande av kringboende. Under tiden byggdes Berg- och dalbanan och den började användas i juni 2016.

I okober 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att bygglovet skulle upphävas och att en detaljplan måste godkännas innan bygglov kan sökas.


Domarna 2, 3 och 4 framgår av en sammanfattning från Mark- och miljööverdomstolen.


Tafikkaos sommaren 2015

Trafiksituationen var ett av skälen till att detaljplan krävdes. Bamses Värld hade tidigare fått bygglov utan att någon sakägare informerats. Resultatet blev en kraftig ökning av antalet besökare samt trafikkaos.

Men när Berg- och dalbanan öppnade miskade antalet besökare!.....


Vad kommer att hända nu?

Djurparken har byggt och börjat använda en Berg- och dalbana utan bygglov. Vad kommer nu att hända?

Norrköpings Stadsplaneringsnämnd beslöt den 9 november 2016 att "Stadsbyggnadskontoret skall påbörja detaljplanearbete för berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark. Bland annat kommer trafik-, buller och naturvärdesfrågor att utredas under planarbetet."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. April 2017 - Ny granskning 10/4 - 4/5 2017

Granskning pågår under perioden 10 april - 4 maj 2017 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på tillägget till planförslaget.

Enligt kommunen så ska Djurparken söka bygglov för Lopptäppan som parkering trots vad man tidigare sagt. Kommunen hävdar att öppettider och styrning av vilken verksamhet som får drivas inte regleras i detaljplan.  Tveksamt om det är riktigt.


 

 

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss