Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1958 Byggnadsplan


Länsstyrelsens i Östergötlands län resolution angående fastställelse av förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Kopparbo i Kolmårdens kommun; given efter anslag Linköping i landskansliet den 22 november 1957.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 107 § byggnadslagen att av arkitekten SAR Gunnar Sjöstrand den 20 april 1956 upprättat förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Kopparbo i Kolmårdens kommun jämte därvid i avskrift fogade byggnadsplanebestämmelser.

Den rörande förslaget upprättade beskrivningen är av följande lydelse:


"Beskrivning.
Planområdet - som är beläget å fastigheterna Timmergata 1:2 m.fl. Kolmården 2:1 m.fl. Gruvstugan 2:1 med Sköthagen 1:26 samt Bäckängen 1:1 vid Bråvikens norra strand ca 600 m söder om allmänna vägen nr 903 Torsgata - Kvarsebo - omfattar en areal av ca 39 har.

Bebyggelsen består huvudsakligen av äldre fritidsbebyggelse. Vissa bostäder samt en kombinerad butiks- och bostadsbyggnad är dock bebodda året om.

För området finns icke utomplanbestämmelser, avstyckningsplan eller byggnadsplan.

Förslaget, som avser planläggning av befintlig bebyggelse jämte komplettering med nya fstigheter för fritidsbebyggelse, har upprättats på uppdrag av Tåby sockenallmänning vilken har för avsikt att försälja tomtplatser inom delar av allmänningen- ca 35 stycken - föreslås huvudsakligen förlagda till ett åkerområde kring den bäck som rinner i gränsen mellan fastigheterna Bäckängen 1:1 och Timmergata 1:2.

På grund av befintlig bebyggelse och svåra terrängförhållanden har möjligheterna att utforma en lämplig plan över de redan bebyggda delarna av planområdet varit starkt begränsade. Det föreslagna vägnätet ansluter i stort till befintliga vägar.

I planförslaget har som parkmark intagits två områden inom Timmergata 1:2 vilka bedömts vara lämpliga som lekfält. Vidare har norra delen av bäckravinen, som delvis har en mycket vacker vegetation av kraftiga hasselsnår, föreslagits utgöra parkområde. Likaså har strandmark tillhörande Timmergata 1:2 utlagts som parkområde.

Enligt planförfattarens åsikt bör den framtida bebyggelsen inriktas helt på fritidsbebyggelse. I konsekvens härmed har i planförslaget intagits förbud mot anordnande av källare och avloppsledning. Skulle anledning till ombyggnad av permanent bostad i något fall uppstå får detta i varje särskilt fall prövas genom ansökan hos länsstyrelsen om dispens från gällande bestämmelser.

Vattenförsörjningen för den föreslagna bebyggelsen skall enligt att av LBF:s avdelning för kommunalteknik i Linköping upprättat förslag ske genom anordning av gemensamma brunnar för vissa tomtplatser.

(Inkomna besvär lämnades utan bifall och förslaget till byggnadsplan blev fastställt den 3 oktober 1958.)

Byggnadsplanebestämmelser.

§ 1.
Inledande bestämmelser
Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad vars användande påkallar anläggande av avloppsledning.

§ 2.
Områdets användning.
Mom. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål /fritidsbostäder/.
Mom. 2. Med Wb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor eller dylikt.

§ 3.
Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas.
Mom. 1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
Mom. 2. Med punkt- och korsprickning betecknad mark får icke bebyggas. Utan hinder härav får uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader uppföras om detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av området.

§ 4.
Mark tillänglig för underjordiska ledningar.
Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 5.
Byggnadssätt
Tomtplats får icke bebyggas med mer än en byggnad och får denna byggnad, som skall uppföras fristående, icke upptaga större yta än 60 kvm. Under förutsättning att detta prövas lämpligt och förenligt med tomtplats och kvarterets bebyggande får dock till varje huvudbyggnad uppföras ett uthus upptagande en yta av högst 20 kvm. Källare får icke anordnas.

§ 6.
Tomtplats.
Tomtplats får icke givas mindre areal än 1000 kvm.

§ 7.
Byggnads läge.
Byggnad får icke förläggas närmare gräns till grannfastighet än 6 m. Byggnadsnämnden må dock efter grannes hörande medgiva att uthus förlägges på mindre avstånd till grannes gräns, där detta med hänsyn till byggnadens ringa storlek och andra inverkande omständigheter utan olägenhet prövas kunna ske.

§8.
Byggnads höjd
Byggnad får icke uppföras till större höjd än 3,5 m. Uthus får dock icke uppföras till större höjd än 2,5 och dess taknock icke förläggas högre än 3,5 m.


Från oktober 2004 gäller en ny detaljplan.