Uppdaterad 2022-04-20

 • 1

  Händelser

1940 Kopparbo får elektricitet


1939 började man diskutera elektrifiering av Kopparbo och konsul Månsson drev frågan så effektivt mot Norrköpings Kommunala Affärsverk att elledningar blev framdragna till julen 1940.

Flera lägenhetsägare hade i förväg tecknat sig för elektricitet:

 • Fridhem
 • Gustafsberg
 • Sjöstugan
 • Bäckängen
 • Karlslund
 • Stensborg
 • Konsum
 • Råbäck

I vidstående ruta finns en avskrift av ett av de brev som skickades till Norrköpings Kommunala Affärsverk.


Betr. elektrifiering av Kopparbo

Återkommande till förda underhandlingar och korrespondens rörande rubr. angelägenhet har jag härmed nöjet återställa teckningslistan med det resultat, som hittills uppnåtts. Det är sammanlagt 9 lägenheter, vilkas ägare bestämt sig för saken med sammanlagt 54 rum, 1 butik och 1 lagerlokal.

Som det av teckningslistan framgår är det med ett undantag uteslutande personer, som hela året om bo i Kopparbo, som bestämt sig. Emellertid ligger saken till så, att en del av den manliga ortsbefolkningen är inkallad till beredskapstjänst och hava icke kunnat anträffas på den korta tid, som stått till buds. Av villaägande sommargäster är en del bortresta. Såväl Kapten Leuhusen som kapten Cervell äro som officerare i tjänstgöring. Säkert är dock, att om endast elektrifieringen blir ordnad till de lägenhetsinnehavare, som bestämt sig, kommer större delen av de andra att följa exemplet.

Med hänsyn till den nu förestående vintern med dess kyla och mörker, är det av stor vikt för ortsbefolkningen att få elektrifieringsfrågan ordnad så fort som möjligt. De äro nämligen så gott som alla mer eller mindre avskurna från erhållandet av fotogen till sina lampor, fotogenklök och kaminer, och komma därför att gå en bekymmersam och svår tid tillmötes därest Kommunala Affärsverket ej kan tillmötegå dem med sakens ordnande i höst.

Vid årsmötet den 4 ds. med delägarna uti Kopparbo Vägförening uttalade sig ortsbefolkningen enhälligt för saken, men att icke fler redan nu kunnat bestämma sig med påskrift på teckningslistan beror delvis på redan nämnda orsaker, dels på svårigheten för många att på en gång kunna skaffa fram erforderligt kapital. Det är nämligen, som bekant, icke endast kostnaderna för inträdet, som skall erläggas, utan sedan kommer härtill kostnaderna inomhus för ledningarna och den elektriska armaturen, vilket för mången fiskare där ute kan ställa sig besvärligt och svårt nog.

Under förhoppning att inom kort kunna återkomma med uppgift å ytterligare personer, som redan i förväg vilja bestämma sig, samt att Kommunala Affärsverket på grund av redan befintligt teckningsresultat och med hänsyn till av ortsbefolkningens genom mig här ovan framförda önskemål ville besluta elektrifieringens utförande redan i höst, tecknar jag i avvaktan å Edra vidare värda meddelanden,

Högaktningsfullt
Konsul Birger Månsson