Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1910 Mark avstyckas


Lars Johan Pettersson kom som torpare till Lövsgata 1882. Han köpte Lövsgata 1903 och pensionerade sig kring 1910. Under dessa 30 år skedde en mycket kraftig utbyggnad av Kopparbo. Den bofasta befolkningen mer än fördubblades till ca 90 personer. 7 stora sommarvillor uppfördes där det under sommaren bodde ca 50 personer inklusive tjänstefolk. Den bofasta befolkningen började dessutom hyra ut sommarbostäder till ytterligare ca 50 gäster. Samtidigt öppnades en affär, man byggde ångbåtsbrygga och Kopparbo fick regelbunden båttrafik.

Det skulle vara intressant att ta reda på varför det just då och just i Kopparbo skedde en sådan kraftig omvandling. Kan det bero på en driftig torpare som råkade hamna på rätt ställe? Kan det bero på att fisken plötsligt gick till? Kan det bero på att det blev viktigt för rika stadsbor att andas frisk luft? Men allt inträffade tydligen samtidigt.

En absolut förutsättning för den stora förvandlingen var att det uppläts mark för nya bostads- och sommarhus. Från början ägdes hela området öster om bäcken av Timmergata och de första tomterna uppläts med s.k. förpantningskontrakt. När LJ Pettersson friköpte området så intensifierades detta. Även på västra sidan av bäcken delades marken upp och det byggdes nya hus.

Normalt arrenderades marken i början men den friköptes i de flesta fallen ganska snart, i några fall dröjde det dock 25 år. Lövsgata uppförde dessutom "hyreshus" som inte friköptes förrän senare.

Kring 1910 slutade den intensiva byggnadsverksamheten och under de 50 följande åren byggdes knappt några hus alls. Då minskade den bofasta befolkningen och alltfler hus övertogs av sommargäster.

De flesta som byggde egnahem planerade huvudbyggnad och uthus så att man kunde hyra ut till sommargäster. Därför blev det under första delen av 1900-talet en livfull miljö på somrarna i Kopparbo med många barn.


Timmergata upplät mark och byggde hyreshus mellan 1882 och 1899

mark för egnahem:
Axelsberg
Johannelund
Lövsgata

"hyreshus":
Eriksberg
Stora Kopparbo
Eriksdal

mark för sommarhus:
Fridhem
Kopparbo
Skogshyddan
Björkbacken
Hyddan


Lövsgata upplät mark mellan 1899 och 1911

mark för egnahem:
Berga
Bergdalen
Ekenberg
Eriksborg
Fjällnäs
Framnäs
Råbäck
Stensborg
Strå

mark för sommarhus:
Solhem
Eriksdal 2