Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1880 Första sommarvillan


1880 skrevs ett kontrakt mellan Timmergata och kusinerna Axel och Leonard Beckman om att få disponera mark för sommarvillor. Det gällde området Fridhem, längst i öster. På detta område byggde kusinerna två villor som stod klara några år senare

Detta första kontrakt följdes senare av fler markupplåtelser för sommarvillor. De rika fabrikörerna från Norrköping investerade mycket pengar i hus, vägar och bryggor i Kopparbo.Det gav arbetstillfällen och ökade inkomster för lokalbefolkningen.

Det var första steget att omvandla Kopparbo från ett torpställe med fiskare till dagens samhälle.

(Innan arrendetidens 50 år gått ut friköptes marken 1929. Då ändrades en del av villkoren.)


KontraktFridhemKontrakt

Till Vice Häradshöfdingen Leonard Beckman och Snickaremästaren Axel Wilhelm Beckman upplåter jag, C.Aug. Rosell, på femtio år från den 14 Mars 1881 nyttjande- och besittningsrätten till den å mitt ägande sju sextondels mantal frälse Timmergata i Östra Stenby socken och Östkinds Härad belägna lägenheten Fridhem, emot en panteskilling eller städja, som för alla åren tillsammans är bestämd till Tvåtusen Kronor, hvarjemte jag till v.Häradshöfdingen Beckman och Snickaremästaren Beckman försäljer de å lägenheten nu befintliga hus och byggnadsmaterialier mot en köpesumma av Sexhundra Kronor.

I öfrigt äro härför stadgade följande villkor:

1 Till lägenheten hörer det ägoområde, som finnes utmärkt å en af Herr Kommissionslandtmätaren Axel W Lodén innevarande år upprättad karta och hvilket egoområde, enligt hans deröfver den 10 i denna månad utfärdade mätningsbevis, innehåller i areal 42,60 quadratref eller 7 Tunnland 19,4 kappland.

2 Förenämnda panteskilling och köpeskilling skola till mig gäldas å tillträdesdagen den 14 Mars 1981 så framt ej detta kontrakt desförinnan varder intecknadt, i hvilket fall ena hälften af pante- och köpeskillingarne eller 1,300 Kronor skola betalas på snart inteckningen varder meddelad och andra hälften å tillträdesdagen.

3 I årlig afgäld erlägga lägenhetsinnehafvarne till egaren af stamhemmanet den 1 september hvarje år Fem kronor.

4 Lägenhetsinnehafvarne ega att fälla och afrödja samt sig tillgodogöra å lägenheten varande träd och buskar, äfvensom att för byggnadsföretag och planering å lägenheten taga sten och derför jemväl der verkställa stensprängning dock att under de sista tio åren af besittningstiden ej något träd må, utan jordegarens samtycke, fällas som innehar en höjd af öfver tio fot.

5 Lägenhetsinnehafvarne berättigas att under besittningstiden, utan jordegarens tillstånd, till främmande personer uthyra. de boningslägenheter, som nu äro eller framdeles varda å lägenheten uppförda.

6 Uti det stamhemmanet tillhörande fiskevatten i Bråviken ega Lägenhetsinnehavarne samt deras folk och hyresgäster att fiska medelst metning och slantning samt begagnande af stångref och mjärdar, men fiske med not och nät må endast af Lägenhetsinnehavarne och deras husfolk idkas utanför lägenhetens strand.

7 Undertecknad åtager mig att före tillträdesdagen hafva omkring lägenheten uppfört hägnad der sådan är behöflig, på det kreatur ej må från kringliggande egor å lägenheten inkomma, men framtida underhållet af hägnaden tillkommer Lägenhetsinnehafvarne.

8 Till den från Timmergata till Kopparbo ledande väg får av Lägenhetsinnehafvarne anläggas utfartsväg från lägenheten öfver Timmergatas egor i enlighet med den utstakning, som av jordegaren bestämmes, dock skall denna utstakning ske på sådant sätt, att all onödig kostnad för väganläggningen undvikes, hvarjemte Lägenhetsinnehafvarne ega att å hemmanets egor för vägens anläggning och underhåll taga sten och grus å lämpliga ställen, som af jordegaren anvisas; Och må Lägenhetsinnehafvarne jemväl efter det dylik väg blivit anlagd fritt begagna den från lägenheten till Timmergata nu ledande gångväg ävensom vägen därifrån ned till egendomens lastageplats vid Bråviken.

9 Lägenhetsinnehafvarne eller deras rättsinnehavare äro berättigade att vid besittningstidens slut från lägenheten afflytta alla der då befintliga hus och byggnader.

10 Till säkerhet för detta kontrakts bestånd ega v. Häradshöfdingen Beckman och Snlckaremästaren Beckman att, utan mitt vidare hörande söka och erhålla inteckning uti ofvannämnda mig tillhöriga sju sextondels mantal Timmergata.

Norrköping den 17 November 1880
C.Aug. Rosell

Med förestående kontrakt förklara vi oss nöjda och förbinda oss att detsamma uppfylla.

Norrköping som ovan
L.Beckman Axel Beckman