Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Fiskets historia


Sedan urminnes tid har man bedrivit ett givande fiske i Bråviken. På landskapslagarnas tid var fisket tillåtet för alla häradets jordbrukare. Men under Gustav Vasas tid började kronan göra anspråk på vissa fisken. Bland adelsprevilegierna kunde då ingå rätt för frälsemän att fiska i "watn och allmenningh effther theras egen lått och rättighet". På 1600-talet började man också skattlägga mera betydande fisken.

1734 års lag stadgar om allmänningfisket: "Finnes å allmänning fiskewatn, ägen alla, som i almänning rättighet hafva, wåld thet at nyttja. Går almänning til siös; ther måge the, som bo siön närmast, ej stänga them från fisket som fiermare äro. - - - - Fiskar någon utan lof, böte fem daler och miste fiskredskap sin, så ock then fisk han ther fångadt."

1837 fann allmänningen att fisket bara gav fördelar åt folk på norra sidan av Bråviken medan de flesta av allmänningens delägare bodde söder om viken. I rättvisans namn auktionerade man då ut fiskerätten. Detta ledde till överklagan från fiskare som ansåg att de innehade rätten av urminnes hävd. Denna överklagan bifölls.

Men häradsallmänningen fortsatte att försöka få inkomster genom utarrendering av fiskerätter och under andra halvan av 1800-talet var det ständiga strider. I början av 1900-talet medgav en ny lag att fiskerätter kunde utarrenderas. Under långa tider gick rätten "i arv" hos vissa familjer. Kopparbofiskarna arrenderade huvudsakligen fisket på Åsen, Algersgrund, Persgrundet och Stengrundet.


1945c Isfiskare
Fiskelaget nedanför Bäckängen, ca 1945. Fritiof Gustafsson andre man från vänster. 


Ankare
Hemmagjorda ankare från 1940-talet.


Ur en intevju ca 1960 med en gammal Kopparbofiskare:

- Hur många fiskare var ni vid Kopparbo?
- Sådär 12 st

- Hur mycket fisk kunde ni få om dagen?
- Det var väldigt olika. Vår bästa dagsfångst var 1250 kg, men vissa dagar kunde det stanna vid 60-70 kg.

- Var det många barn i fiskarfamiljerna?
- Barn, ja det var det enda di hade.